ทำไมต้องทดสอบคอนกรีตที่อายุ 7, 14, 28 วัน โดยเฉพาะที่อายุ 7 กับ 14 วันมีจุดประสงค์เพื่ออะไร

ตอบ 
     ACI 318 กำหนดให้ทดสอบกำลังอัดก้อนตัวอย่างคอนกรีตเพียงที่อายุ 28 วัน เพื่อยืนยันว่าเป็นไปตามที่ออกแบบเอาไว้ บางโครงสร้างที่ยังไม่ต้องรับแรงที่อายุ 28 วัน เช่นฐานรากของตึกระฟ้า อาจกำหนดกำลังอัดรับรอง (ตามที่ออกแบบ) ที่ 56 หรือ 90 วันก็ได้ ส่วนโครงสร้างที่ต้องการกำลังอัดที่อายุก่อน 28 วัน เช่น พื้นอัดแรง ปกติจะต้องทดสอบกำลังอัดก่อนการอัดแรง คือที่ 2 หรือ 3 วัน เพิ่มเติมจากอายุ 28 วัน

     การทดสอบที่อายุ 7 วันมีจุดประสงค์เพื่อการคาดการณ์ผลทดสอบที่ 28 วัน ซึ่งคอนกรีตโดยทั่วไปจะมีกำลังอัดที่ 7 วันเป็นร้อยละ 65-70 ของกำลังอัดที่ 28 วัน หากทราบผลกำลังอัดก่อนที่ 7 วันว่ากำลังอัดที่ 28 วันมีแนวโน้มว่าจะน้อยกว่าที่ออกแบบก็จะได้เตรียมการเสริมกำลังโครงสร้าง หรือกำหนดแนวทางแก้ไขอื่นๆ การทดสอบกำลังอัดที่อายุ 14 วัน อาจมีจุดประสงค์เพื่อต้องการใช้งานโครงสร้างนั้นๆ ที่อายุ 14 วัน เช่นวัสดุ CLSM (Controlled Low Strength Material) ที่นิยมใช้แทนการถมท่อใต้ถนนด้วยดินหรือทรายบดอัด

ดร.ปัณฑ์ ปานถาวร