เกี่ยวกับเรา

    บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
เป็นบริษัทรายแรกที่ดำเนินธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จในประเทศไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ถือได้ว่าบริษัทเป็นแหล่งที่มีความรู้ด้านคอนกรีตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย  บริษัทมีเจตจำนงที่จะสร้างประโยชน์สู่สังคมไทยด้วยความรู้คอนกรีตที่มีอยู่เพื่อพัฒนาให้สังคมมีความรู้ในการเลือกใช้คอนกรีตและวัสดุที่มีคุณภาพ มีความรู้ในการทำงานด้านคอนกรีตที่ถูกต้องตามมาตรฐานและตามหลักวิชาการ อันจะส่งผลต่อคุณภาพงานก่อสร้างที่ดีตามมา
 

    "ศูนย์วิชาการคอนกรีต" ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านคอนกรีต เทคโนโลยีจากภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บุคคลผู้สนใจทั่วไปค้นหาความรู้ได้ อันจะส่งผลให้วงการคอนกรีตในประเทศไทยได้รับการพัฒนาทัดเทียมอารยะประเทศ