หนังสือวิชาการคอนกรีต 
เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือวิชาการเกี่ยวกับคอนกรีตเทคโนโลยี

    หนังสือคอนกรีตเทคโนโลยี และ คู่มือการทดสอบหิน ทราย และคอนกรีต ทางซีแพคได้จัดทำเพื่อแจกจ่ายให้เฉพาะหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ส่วนหนังสือ คอนกรีตปั๊ม สามารถ Download ได้เท่านั้นเนื่องจากหนังนี้เล่มนี้ไม่มีการพิมพ์แล้ว

 

คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology

 บทที่ 1   : คอนกรีตวัสดุสำหรับโครงสร้าง 
 บทที่ 2   : ปูนซีเมนต์  
 บทที่ 3   : มวลรวม  
 บทที่ 4   : น้ำ  
 บทที่ 5   : สารผสมเพิ่ม  
 บทที่ 6   : วัสดุใหม่สำหรับงานคอนกรีต  
 บทที่ 7   : คุณสมบัติของคอนกรีตสด  
 บทที่ 8   : การผสม การลำเลียง การเทลงแบบ และการอัดแน่น  
 บทที่ 9   : กำลังอัดคอนกรีต  
 บทที่ 10 : การบ่มคอนกรีต  
 บทที่ 11 : คุณสมบัติด้านกำลังอื่น ๆ  
 บทที่ 12 : การเปลี่ยนรูป  
 บทที่ 13 : การผันแปรของกำลังอัดในโครงสร้าง  
 บทที่ 14 : ความทนทานของคอนกรีต 
 บทที่ 15 : ความเสียหายของคอนกรีต 
 บทที่ 16 : โครงสร้างคอนกรีตที่มีความทนทาน 
 บทที่ 17 : การแตกร้าวของคอนกรีต 
 บทที่ 18 : การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
 บทที่ 19 : การควบคุมคุณภาพคอนกรีต  


 

คู่มือการทดสอบหิน ทราย และคอนกรีต
Standard Methods for Testing Aggregate and Concrete

การผลิตหิน และทราย สำหรับผสมคอนกรีต
 การผลิตหิน สำหรับผสมคอนกรีต (Coarse Aggregate Production)
 การผลิตทราย สำหรับผสมคอนกรีต (Fine Aggregate Production)

การทดสอบหิน และทราย ที่ใช้ในการทำคอนกรีต
 การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ การดูดซึมน้ำและความชื้นผิวของมวลรวม
(Specific Gravity,Absorption and Surface Moisture of Aggregate)

 การทดสอบหาหน่วยน้ำหนัก และช่องว่างระหว่างมวลรวม 25
(Bulk Unit Weight and Voids)

 การทดสอบหาขนาดคละของมวลรวม ค่าโมดูลัสความละเอียด และขนาดใหญ่ที่สุดของมวลรวม
(Seive Analysis, Fineness Modulus and Maximum Size of Aggregate)

 การทดสอบความต้านทานการสึกกร่อนของหินโดยเครื่องทดสอบลอสแองเจลีส (Abrasion Test by Los Angeles Machine)
 การทดสอบหาดัชนีความแบน และดัชนีความยาวของ (Falkiness and Elongation Index)
 การทดสอบสารอินทรีย์ที่เจือปนใน (Organic Impurities in Fine Aggregate)
 การทดสอบความคงทนของมวลรวม (Soundness)
 การทดสอบหาปริมาณวัสดุขนาดเล็กกว่า 75
(Materials Finer Than 75 Um in Aggregate by Washing)

การทดสอบคอนกรีตสด และคอนกรีตที่แข็งตัว
 การทดสอบความสามารถเทได้ (Workability)
 การทดสอบหาค่าหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตและปริมาณอากาศ
(Unit Weight and Air Content of Concrete)

 การทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต (Setting Time of Concrete)
 การทดสอบการเยิ้ม (Bleeding)
 การทดสอบการสูญเสียค่าการยุบตัว (Slump Loss)
 การทดสอบกำลังอัด และกำลังดึงของคอนกรีต
(Compressive Strength and Tensile Strength of Concrete)

 การทดสอบหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่น และค่าอัตราส่วนปัวซอง
(Modulus of Elasticity and Poisson’s Ratio)

 การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตต่อเหล็ก (Bond Strength)


 

คอนกรีตปั๊ม
Concrete Pump

 บทที่ 1   : คอนกรีตปั๊ม 
 บทที่ 2   : ประเภทต่าง ๆ ของคอนกรีตปั๊ม  
 บทที่ 3   : ท่อส่งและอุปกรณ์อื่น ๆ  
 บทที่ 4   : คอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตปั๊ม  
 บทที่ 5   : การนำคอนกรีตปั๊มไปใช้งาน  
 บทที่ 6   : การเลือกขนาดคอนกรีตปั๊ม  
 บทที่ 7   : การวางท่อ  
 บทที่ 8   : การทำความสะอาดท่อส่งคอนกรีต  
 บทที่ 9   : ข้อควรปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีตปั๊ม


 

Cement and Applications
ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน
 

 บทที่ 6   : เทคนิคงานก่อ 
 บทที่ 7   : เทคนิคงานฉาบ 
 บทที่ 9   : มวลรวม 
 บทที่ 10  : น้ำ 
 บทที่ 11  : สารผสมเพิ่ม