หนังสือวิชาการคอนกรีต 
เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือวิชาการเกี่ยวกับคอนกรีตเทคโนโลยี 

Cement and Applications
ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน
 

 บทที่ 6   : เทคนิคงานก่อ 
 บทที่ 7   : เทคนิคงานฉาบ 
 บทที่ 9   : มวลรวม 
 บทที่ 10  : น้ำ 
 บทที่ 11  : สารผสมเพิ่ม