เราควรใช้คอนกรีตประเภทใดที่สามารถทนต่อการกัดกร่อนของกรดได้

การกัดกร่อนโดยกรด (Acid Attack)

    การกัดกร่อนโดยกรด คอนกรีตจะเกิดความเสียหายในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรด โดยของเหลวที่มี pH ต่ำกว่า 6.5 และหาก pH ต่ำกว่า 4.5 ก็จะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงมาก  ตัวอย่างของกรดที่สามารถกัดกร่อนคอนกรีตอย่างรุนแรงคือ กรด Carbonic, Hydrochloric, Hydrofluoric, Nitric, Phosphoric, Acetic, Citric, Formic, Humic, Lactic และ Tannic 


    ซึ่งจากส่วนหนึ่งของการทดลองในห้องปฎิบัติการของ CPAC ได้ทำการทดลองโดยการหล่อคอนกรีตส่วนผสมต่างๆ แล้วนำไปแช่กรด Acetic เข้มข้น มีค่า pH ประมาณ 3.0 ทำการแช่กรดนาน 6 เดือน พบว่าคอนกรีตมีความเสียหายทางกายภาพอย่างชัดเจน จึงตอบคำถามข้อนี้ได้เป็นอย่างดีว่า ในขณะนี้ยังไม่มีคอนกรีตชนิดใดที่สามารถต้านทานการกัดกร่อนของกรดได้ โดยที่ไม่เกิดความเสียหายกับคอนกรีตเลย จะมีก็เพียงแต่คอนกรีตที่สามารถยืดอายุของคอนกรีตที่ต้องสัมผัสกับกรดให้ยาวนานยิ่งขึ้นจากเดิมเท่านั้น

 
วิธีการป้องกันการกัดกร่อนโดยกรด 
    การกัดกร่อนโดยกรดอาจไม่สามารถป้องกันได้ แต่สามารถทำให้อายุของคอนกรีตในสภาวะกัดกร่อนโดยกรดยาวนานขี้นได้ ดังต่อไปนี้
1) การใช้คอนกรีตที่ผสมสารปอซโซลาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดที่มีปริมาณ SiO2 มาก เช่น ซิลิกาฟูมยังช่วยลดความซึมน้ำของคอนกรีต ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาให้รุนแรงน้อยลงได้ทางหนึ่งด้วย
2) การออกแบบคอนกรีตให้มีอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ต่ำ ถึงแม้จะไม่สามารถป้องกันได้สมบูรณ์นัก แต่ก็สามารถช่วยบรรเทาปัญหาให้รุนแรงน้อยลงได้บ้าง
3) การบ่มคอนกรีตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคอนกรีตที่ใช้สารปอซโซลานผสม
4) การใช้สารเคลือบคอนกรีต เช่น epoxy จะเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด แต่ก็มีข้อจำกัดที่ไม่อาจใช้วิธีนี้กับทุกพื้นที่ได้ และมีราคาแพง

อ้างอิง : หนังสือ ความคงทนของคอนกรีต (Durability of Concrete).,  ว.ส.ท.


ศูนย์วิชาการคอนกรีต