อยากทราบ " ค่าที่กำหนดไว้ของ W/C " เป็นเท่าไรครับ สำหรับ fc’=240,280,320,450 ksc เมื่อพิจารณาคอนกรีตที่กระจายและไม่กระจายกักฟองอากาศ

ตอบ  
   1. คงเป็นการยากที่จะให้ระบุ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (W/C) ที่แน่ชัด เนื่องจากปริมาณน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ดังนี้
                     1.  ขนาดคละ  ขนาดโตสุดของมวลรวม
                     2.  อัตราส่วนของมวลรวมละเอียดต่อมวลรวมหยาบ 
                     3. รูปร่างและลักษณะผิวของหิน
                     4.  ปริมาณการดูดซึมน้ำของหินทราย
                     5.  ประเภทของน้ำยาผสมคอนกรีตที่ใช้ในส่วนผสม
                     6.  คุณภาพของซีเมนต์ที่ใช้
                               
               ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ส่งผลกับอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (W/C) โดยเฉพาะ หิน-ทราย ต่างพื้นที่คุณสมบัติแตกต่างกันมาก   ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการออกแบบและการทดลองส่วนเพื่อหาค่าความสัมพันธ์กำลังอัดกับอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์  โดยผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของคอนกรีตสด ดังนี้
  • มีความข้นเหลวเพียงพอกับความสามารถเทได้  ไหลลื่นเข้าแบบเต็มทุกสัดส่วนของแบบ
  • ต้องสามารถอัดแน่นในแบบหล่อได้อย่างดี
  • ต้องไม่แยกตัวระหว่างการขนย้ายและการเท
  • ประเภทของโครงสร้างที่จะใช้งาน
                                             
    2. สารกักกระจายฟองอากาศจะใช้สำหรับงานที่ต้องการความต้านทานการแข็งตัวของน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง เช่นงานห้องเย็น  นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสามารถเทได้ของคอนกรีต  ลดการเยิ้มการแยกตัวและยังเพิ่มความทึบน้ำ    การใช้งานสารกักกระจายฟองอากาศ โดยทั่วไปการใส่สารกักกระจายฟองอากาศจะสามารถลดน้ำผสมคอนกรีตได้ แต่ปริมาณฟองอากาศที่เพิ่มขึ้นก็มีผลทำให้กำลังอัดคอนกรีตลดลง  ดังนั้นส่วนผสมคอนกรีตต้องออกแบบชดเชยกำลังอัดที่สูญเสียนี้ด้วย
 
ศูนย์วิชาการคอนกรีต