อยากทราบว่า การบ่มคอนกรีตด้วยวิธีไหนให้ผลดีที่สุด?


ตอบ   มีงานวิจัยเปรียบเทียบผลของการบ่มคอนกรีตด้วยวิธีการต่างๆ ด้วยการหล่อพื้นคอนกรีตและบ่มตามวิธีที่กำหนด จากนั้นเจาะคอนกรีตออกมาและทดสอบหากำลังอัดคอนกรีตโดยเปรียบเทียบกับกำลังอัดคอนกรีตของตัวอย่างทรงกระบอกมาตรฐานที่บ่มชื้น (Moist cured) จนมีอายุ 28 วัน
   สรุปได้ดังนี้ ปัจจัยสำคัญที่สุดต่อกำลังคอนกรีตคือ สภาพการบ่มคอนกรีตในระยะต้น ผลด้านกำลังอัดเรียงจากดีสุดเป็นดังนี้
   - การบ่มแบบขังน้ำ (Ponding)
   - การบ่มแบบพรมน้ำเป็นระยะๆ
   - การใช้แผ่นพลาสติกคลุม
   - การฉีดด้วยสารเคมีบ่มคอนกรีต

ที่มา : Concrete Construction, April 1997
 
 
บุญรอด คุปติทัฬหิ