ผมได้รับงานสร้างพื้นโกดังแห่งหนึ่งในแบบได้กำหนดให้ทำ Contraction joint ไว้ด้วย  หลังจากเทคอนกรีต ได้ทำการบ่มด้วยน้ำเป็นเวลา 7 วัน จากนั้นจึงทำการตัดด้วยเครื่อง (Sawed cut) ให้เกิดเป็น Contraction joint  โดยมีความลึกรอยตัดประมาณ 1.0 ซม. หลังจากทิ้งคอนกรีตไว้ประมาณสองสัปดาห์จากวันเทคอนกรีตเสร็จ ปรากฏมีรอยแตกกระจายไปทั่วไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด?


ตอบ   การทำรอยต่อแบบ Contraction joint  เพื่อเป็นการบังคับให้รอยแตกอยู่ในแนวที่กำหนดไว้  เนื่องจากคอนกรีตหลังจากแห้งตัวแล้ว จะมีการหดตัวเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไปหากไม่ทำ Contraction joint รอยแตกจะเกิดขึ้นกระจายทั่วไป   การทำ Contraction joint  ด้วยการใช้เลื่อยตัด (Sawed cut) มีข้อควรปฏิบัติดังนี้


ระยะเวลาในการตัด ควรทำให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หลังจากคอนกรีตแข็งตัวแล้ว เนื่องจาก ถ้าทิ้งไว้ คอนกรีตจะเริ่มหดตัว การยึดรั้งจะเกิดขึ้น คอนกรีตจะเกิดรอยแตกร้าวขึ้นก่อนที่จะทำการตัดด้วยเลื่อย  การตัดคอนกรีตเร็วเกินไป ในสภาพที่ยังไม่แห้งพอ จะทำให้รอยตัดไม่เรียบ หินบริเวณรอยตัดจะหลุดตามแรงใบเลื่อยที่ตัด  ดังนั้น ให้พิจารณาตัดเมื่อคอนกรีตแข็งตัวดี  การแข็งตัวคอนกรีตจะแตกต่างกันตามส่วนผสมคอนกรีต สภาพความชื้นอากาศ อุณหภูมิ ควรพิจาณาองค์ประกอบที่แตกต่างนี้ด้วย

 
รอยตัดจะต้องให้มีความลึกมากพอ เพื่อบังคับให้การแตกเกิดในแนวรอยตัด ACI 302.1R แนะนำให้ความลึกรอยตัด เท่ากับ ¼ ของความหนาพื้น   หากรอยตัดตื้นเกินไป รอยแตกจะเกิดแบบกระจายทั่วไป (Random crack)
 
 
 
บุญรอด คุปติทัฬหิ